१० इन्च/२० इन्च स्ट्रि wound घाउ फिल्टर ठूलो नीलो, polypropylene, स्टेनलेस चोरी 1-200 माइक्रोन